Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Konkurs

Regulamin konkursu „Nasz polski smak kurczaka”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Nasz polski smak kurczaka” ( zwany dalej “Konkursem”) jest organizowany przez Wipasz S.A.- Zakład Drobiarski ul. Instalatorów 2, 06-500 Mława , WIPASZ S.A. Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, NIP 739-31-15-688, REGON 510962164, kapitał zakładowy 12 430 000 PLN, KRS 0000336463 VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Olsztyn; zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest: WIPASZ S.A. Wadąg 9, 10-373 Olsztyn

3. W Konkursie mogą brad udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem: a. pracowników oraz współpracowników Organizatora; b. osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu; c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Udział w konkursie w tym wysłanie zgłoszenia – odpowiedzi o których mowa w §2 niniejszego regulaminu oznacza zgodę na jednorazowe przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji postanowieo niniejszego regulaminu.

§ 2. Zasady udziału i przyznawania nagród

1. W Konkursie może wziąd udział każda osoba (zwana dalej „Uczestnikiem”) , która spełni łącznie następujące warunki:

a) dokona zakupu dowolnego towaru oznaczonych logo Nasz Kurczak,

b) prześle przepis na danie z kurczaka inspirowane kuchnią polską wraz ze zdjęciem potrawy na adres konkurs@wipasz.pl do dnia 13.10.2013 (przy czym za datę dostarczenia odpowiedzi uznaje się datę kiedy odpowiedź dotrze do siedziby Organizatora) wraz ze scanem/ zdjęciem paragonu,

c) zachowa otrzymany za zakupy paragon fiskalny.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie poczty elektronicznej służącej zgłoszeniu odpowiedzi.

3. Zwycięzcy Konkursu (zwani dalej „Zwycięzcami”) zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy wysłali odpowiedzi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Wyłonienie zwycięzcy przez Komisję nastąpi w dniu 23.10.2013 w drodze wyboru najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. W ocenie odpowiedzi będzie brana pod uwagę oryginalnośd oraz możliwośd wykorzystania w praktyce przepisu jak również zbieżnośd z celami marki Nasz Kurczak czyli promocją zdrowego i świadomego odżywiania.

5. W Konkursie biorą udział tylko zgłoszenia zawierające odpowiedź i dane osobowe oraz zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu.

6. Jeden Uczestnik może wysład nieograniczoną liczbę odpowiedzi. Każda z nich, bierze udział w Konkursie pod warunkiem, że Uczestnik po raz kolejny spełni warunki udziału w Konkursie, o których mowa w niniejszym regulaminie.

7. Zwycięzcy Nagród zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody w terminie dwóch dni od ich wyłonienia. Równocześnie Organizator na swoich stronach internetowych opublikuje zawiadomienie o terminie odbioru nagrody głównej.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda główna – 3 vouchery o wartości 3098,99 zł każdy uprawniające do skorzystania z dwuosobowego weekendowego pobytu w Hotelu SPA Dr. Irena Eris obejmującego: 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z całodziennym wyżywieniem oraz zabiegi dla dwóch osób o wartości 406,50 zł netto/ osobę.

b) Nagrody gwarantowane – 250 szt. pudełek śniadaniowych Nasz Kurczak o wartości 4,90 zł wraz z kosztem wysyłki 15 zł.

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za przyznane nagrody, nie mogą oni też określid szczególnych właściwości nagrody.

§ 4. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w dniach od 09.09.2013 do 13.10.2013

2. Finał Konkursu wraz z wyłonieniem Zwycięzców konkursu odbędzie się dnia 23.10.2013 w Wipasz S.A.- Zakład Drobiarski ul. Instalatorów 2, 06-500 Mława.

§ 5. Komisja Konkursowa

1.Aby zapewnid prawidłowy przebieg Konkursu zostanie powołana przez Organizatora dwuosobowa Komisja , zwana dalej Komisją, nadzorująca sposób jego przeprowadzenia. W skład komisji wejdzie przedstawiciel Wipasz S.A. Zakład Drobiarski w Mławie oraz zwyciężczyni konkursu Bloger Chef Maria Banach.

2.Komisja wyłoni zwycięzców i sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu będzie mógł się zapoznad z protokołem w siedzibie Organizatora.

§ 6. Wysyłka nagród

1. Wysyłka nagród gwarantowanych następowad będzie nie później niż w ciągu 7 dni od daty przesłania przepisu, a nagrody głównej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

2. Brak odbioru nagrody oznacza rezygnację z nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeo Zwycięzcy z tytułu zwycięstwa w Konkursie wobec Organizatora i Fundatora.

3. Podstawą do odbioru nagrody głównej jest wysłanie przez Zwycięzcę paragonu fiskalnego, na podstawie którego wziął udział w Konkursie oraz spełnienie pozostałych wymagao określonych niniejszym regulaminem.

4. Fundator zobowiązuje się odprowadzid do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości ufundowanej przez niego Nagrody głównej w wysokości 10% jej wartości. Zwycięzca jest zobowiązany do dostarczenia danych niezbędnych dla wykonania powyższej czynności, w razie braku danych Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wydaniem nagrody do czasu uzupełnienia braków ze strony Zwycięzcy.

§ 7. Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą byd zgłaszane na piśmie w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny wniesienia reklamacji.

2. Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozstrzyga Komisja, jej decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8. Odpowiedzialność Organizatora i postanowienia koocowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje odmową weryfikacji i powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i pozbawia Uczestnika Konkursu jakichkolwiek roszczeo w stosunku do Organizatora lub Fundatora.

2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z Regulaminem. Wszelkie spory i wątpliwości mogące wynikad z Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego zasad i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

4. Z ważnych przyczyn Organizator może przerwad lub zawiesid Konkurs.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej – www.naszkurczak.pl

6. Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z urządzaniem Konkursu, zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Zwycięzców wyłącznie w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu wydania Nagród z zachowaniem postanowieo ust. 7 poniżej.

7. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego konkursu jest dobrowolne i będzie następowad zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). W przypadku odmowy przez Uczestnika wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu Uczestnik taki nie będzie mógł wziąd w nim udziału. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Po przeprowadzeniu konkursu i rozdzieleniu nagród zebrane dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone. Dane będą wykorzystane jednorazowo. Administratorem danych osobowych jest: - Zakład Drobiarski Wipasz S.A. ul. Instalatorów 2, 06-500 Mława, NIP 739-31-15-688, REGON 510962164.

8. Uczestnicy Konkursu, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani powiadomid Organizatora o takiej zmianie oraz podad aktualne dane osobowe nie później niż na jeden dzieo przed upływem terminu wydania Nagród, pod rygorem wykluczenia z Konkursu.

9. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.

Wspieramy:

Porady kuchenne

1. Jakie zioła pasują do kurczaka?

Dodawanie ziół ma na celu nie tylko wzbogacenie smaku potrawy. Przyprawy pomagają w trawieniu...

2. Co to jest pularda?

Pularda to młoda kura (nazwa pochodzi od francuskiego słowa „poularde”), która nie osiągnęła...

Newsletter

Smaczne i zdrowe przepisy